Slide background
Cursuri-limbi-straine-pentru-adulti-la-sediul-Centrului-de-Limbi-Straine-A_BEST
Cursuri corporate A_BEST a sediul companiilor multinationale

METODĂ DE PREDARE INTERACTIVĂ

ORAR FLEXIBIL

CURSURI PERSONALIZATE

CLIENȚI CORPORATE DIN TOP 100

CURSANŢI EXPAŢI DE PE 4 CONTINENTE

Servicii de traduceri si interpretariat la Centrul de Limbi Straine A_BEST

Portofoliu vast de limbi străine

Traducători cu vocație și experienţă

Respectarea strictă a deadline-urilor

ConfidenĹŁialitatea proiectelor

Elevi-la-pretestari-la-Centrul-de-Limbi-Straine-A_BEST

Certificate recunoscute internațional

Oportunităţi În carieră

Succes În carieră

Servicii-de-audit-lingvistic-Centrul-de-Limbi-Straine-A_BEST

Teste de evaluare lingvistică standardizate

Diagnosticarea nevoilor lingvistice

Platformă de raportare online

Servicii-lingvistice-Centrul-de-Limbi-Straine-A_BEST

Învaţă limba engleză la „ea” acasă

În jurul lumii

Incursiune în istoria şi cultura Bucureştiului

Workshop-uri de predare creativă

Social & Corporate Events

Calendar cursuri

Sesiunea septembrie – noiembrie 2016

Imagini sediu

R?sfoie?te galeria foto
Opinia ta cap?t? VOCE!

Credem cu t?rie în Comunicare. Dac? e?ti pasionat de limbi str?ine, dac? ai nevoie de o traducere sau dore?ti s? înve?i o limb? str?in? pentru c? î?i este necesar? ca s? evoluezi în carier?, te a?tept?m pentru a face cuno?tin?? ?i pentru a g?si solu?ia care ?i se potrive?te.

Toate serviciile noastre sunt adaptate cu precizie unei pie?e a cerin?elor lingvistice ce se afl? în permanent? schimbare. Una dintre priorit??ile noastre este aceea de a fi la curent cu toate nout??ile ce apar, astfel încât s? î?i putem oferi servicii care r?spund exigen?elor tale sau ale companiei în care activezi.

Servicii lingvistice la standarde interna?ionale!

Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a fost înfiin?at în anul 2008 din pasiune pentru limbile str?ine. Înc? de la început, echipa Centrului de Limbi Str?ine A_BEST a pus mare pre? pe crearea unor leg?turi profesionale oneste, de lung? durat?, cu partenerii de afaceri din ?ar? ?i din str?in?tate. Toate aceste lucruri au contribuit la ascensiunea Centrului de Limbi Str?ine A_BEST pe o pia?? competitiv? ?i exigent?.

Pe parcursul dezvolt?rii sale, A_BEST ?i-a creat un portofoliu de clien?i dintre cei mai diver?i, unii dintre ace?tia fiind companii multina?ionale de top. Pe de alt? parte, de-a lungul celor aproximativ cinci ani de la înfiin?are, Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a f?cut o serie de pa?i importan?i în dezvoltarea sa, ob?inând acredit?ri pentru organizarea unor examene cu recunoa?tere interna?ional?:

 • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry)
 • International Qualifications from EDI – English for Business
 • English for Tourism
 • JETSET în 2009
 • ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), în 2012.

Tot în 2012, Centrul de Limbi Str?ine  A_BEST a ob?inut aprobarea de a desf??ura pre-test?ri Cambridge pentru IELTS, BEC, YLE etc ?i a devenit totodat? reprezentant oficial al Meridian School of English – parte a Tellus Group Ltd, din Marea Britanie, pentru urm?toarele programe: English Language Training, Work Experience ?i English Language Scholarship.

Centrul de Limbi Str?ine A_BEST are în prezent un portofoliu format din peste 15 limbi str?ine, furnizând servicii lingvistice complete, la standarde interna?ionale:

 • cursuri de limbi str?ine – limbaj general/ de afaceri/ specializat, open/ corporate;
 • cursuri de limba român? pentru expa?i;
 • test?ri ECL;
 •  test?ri LCCI;
 • pre-test?ri Cambridge;
 • traduceri;
 • interpretariat;
 • audit lingvistic;
 • ghidaj turistic în limbi de circula?ie interna?ional?;
 • sejururi lingvistice.
Echipa A_BEST este format? din persoane motivate, facând parte dintr-un mediu cu o atmosfer? degajat?, orientat? spre performan??.

Trainerii A_BEST

Trainerii A_BEST se remarc? prin excelenta preg?tire academic? ?i prin dinamism. To?i sunt absolven?i ai facult??ilor de profil ?i au experien?? în predarea limbilor str?ine în cadrul companiilor. Ace?tia au studii aprofundate în domeniul lingvistic (programe de masterat, de doctorat, cursuri de perfec?ionare etc), mul?i dintre ei f?când parte inclusiv din mediul universitar. De?in acredit?ri interna?ionale, precum: LCCI English for Business How to Pass Training, The Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA), TKT (Teaching Knowledge Test) Certificate – University of Cambridge – ESOL Examinations, Goethe Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, DALF C2 etc.

Sunt profesioni?ti cu reale competen?e atât pedagogice, cât ?i de comunicare în afaceri, în?elegând procesele organiza?iilor ?i putând astfel s? adapteze cu brio con?inutul lec?iilor predate la realit??ile domeniului de activitate al cursan?ilor.

Traduc?torii A_BEST

Echipa noastr? de traduc?tori este experimentat?, profesionist?, capabil? s? g?seasc? solu?ii la cele mai dificile situa?ii lingvistice ?i s? transpun? cât mai fidel în limba ?int? textul tradus, ?inând cont de contextul cultural diferit.

Fiind riguros selecta?i în func?ie de criteriile de competen??, traduc?torii ?i interpre?ii Centrului de Limbi Str?ine A_BEST sunt autoriza?i de Ministerul Justi?iei ?i specializa?i pe diverse domenii de activitate (economic, tehnic, juridic, medical, farmaceutic, financiar, IT, construc?ii, asigur?ri, marketing etc). Prin intermediul acestora, se ofer? servicii profesionale de traducere, putându-se asigura suport lingvistic de încredere pentru companiile multina?ionale, la un înalt standard de calitate.

Cu o experien?? bogat? pe pia?a de profil, Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a primit de-a lungul timpului acredit?ri pentru organizarea unor test?ri cu recunoa?tere interna?ional?.

LCCIAstfel, în 2009, Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a fost acreditat LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) – International Qualifications from EDI, pentru organizarea test?rilor LCCI (English for Business, English for Tourism, JETSET). Test?rile LCCI sunt recunoscute la nivel interna?ional ?i sunt folosite ca instrumente de angajare de c?tre companiile din întreaga lume.

ECLÎn septembrie 2012, Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a primit acreditare ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), putând organiza examene pentru ob?inerea certificatelor ECL, la limbile englez?, francez?, german?, italian?, spaniol?, român?, portughez?, rus?. Denumit ?i „pa?aport lingvistic”, certificatul ECL este util celor care doresc s? î?i fac? studiile în str?in?tate, celor care ?i-au propus s? lucreze în domeniul cercet?rii sau s? ob?in? un loc de munc? în ??rile din Europa sau din lume.

În august 2012, Centrul de Limbi Str?ine  A_BEST a devenit reprezentant oficial al Meridian School of English – parte a Tellus Group Ltd, din Marea Britanie, pentru urm?toarele programe: English Language Training, Work Experience ?i English Language Scholarship.

Cambridge pretestingÎn octombrie 2012, Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a ob?inut aprobarea pentru a desf??ura pre-test?ri Cambridge pentru IELTS, KET, FCE, CAE, BEC, YLE etc.

Autorizatie ANCÎn 2016, Centrul de Limbi Str?ine A_BEST a devenit centru autorizat Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri (ANC), ca furnizor de formare profesional? pentru a organiza urm?toarele cursuri: Cursuri acreditate de englez? pentru persoane adulte (peste 18 ani), Cursuri formator, Cursuri arhivar ?i Cursuri arhivist. Certificatele eliberate sunt recunoscute la nivel na?ional ?i sunt avizate de Ministerul Muncii ?i Ministerul Educa?iei. *Certificatul de absolvire con?ine ?i o anex? în care sunt descrise competen?ele dobândite.
Partenerii Centrului de Limbi Str?ine A_BEST
Le mul?umim tuturor partenerilor Centrului de Limbi Str?ine A_BEST, care ne sus?in în proiectele pe care le organiz?m, unii dintre ei fiindu-ne al?turi înc? de la înfiin?area Centrului de Limbi Str?ine A_BEST, în anul 2008.

Funda?ia Inocen?i
Fundatia Inocenti partener A_BEST
Funda?ia cu scop umanitar INOCEN?I este constituit? ca persoan? juridic? de drept privat, neguvernamentala, f?r? caracter politic sau religios, cu caracter nepatrimonial (nonprofit) ?i deserve?te copiii ?i familiile acestora, f?r? a face nici un fel de disciminare legat? de na?ionalitate, sex, religie, apartenen?? politic?.
Misiunea Funda?iei Inocen?i este aceea de a oferi sprijin copiilor ?i familiilor acestora afla?i în nevoie, pentru a avea o via?? mai bun?.

Educational Centre
Educational Centre partener A_BEST
Educational Centre este unul dintre cei mai importan?i importatori ?i distribuitori de carte str?in?: limba englez?, reprezentant exclusiv Oxford University Press, limba german?-Hueber Verlag, limba italian?, limba spaniol?. Educational Centre promoveaz? ?i distribuie manuale ?colare în limbile mai sus men?ionate, manuale aprobate de Ministerul Educa?iei.

Top Movers
topmovers
Top Movers este o companie cu o experien?? de peste 18 ani în relocare sediilor de firm? mari, multina?ionale, prim?rii. TOP MOVERS are ?i divizia Top Storage, prin intermediul c?reia, la cerere, se asigur? spa?iu de depozitare a documentelor, pentru persoanele juridice care au ca obiectiv eficientizarea costurilor fixe cu chiria spa?iilor de arhiv?. Depozitul Top Storage ofer? condi?ii optime, fiind ventilat ?i izolat termic ?i beneficiind de supraveghere video ?i paz? non-stop.

A_BEST Business Lounge
A_BEST Business Lounge este un spa?iu de co-working destinat micilor antreprenori ?i freelancerilor din Bucure?ti. Conceptul A_BEST Business Lounge este unul inovator, practic un mix între stilul office ?i varianta hub, iar prin crearea acestui spa?iu se dore?te ca antreprenorii, freelancerii, echipele mici, care sunt la început de drum, s? î?i poat? desf??ura activitatea într-un spa?iu situat ultracentral, ?i – în acela?i timp – care s? le permit? s? î?i eficientizeze cât mai mult costurile.

?COALA DE TEATRU Q-FEEL  
Scoala de Teatru Q-Feel partener A_BEST
?coala de Teatru Q-Feel activeaz? din 2009. În acest timp am avut pl?cerea s? lucr?m cu sute de oameni dornici s? se joace ?i s? se dezvolte. ?coala de Teatru Q-Feel a organizat peste 90 de spectacole de teatru ?i evenimente artistice, iar împreun? cu companiile a dus la un alt nivel conceptual de training de comunicare ?i dezvoltare personal? prin tehnici teatrale. Motiva?ia de a continua pe drumul acesta st? în rezultatele ob?inute: oameni încrez?tori în for?ele proprii.
Motto-ul ?colii de Teatru Q-Feel este: Be Smart! Feel Free!

Testimonial
Trainerul a fost o persoan? antrenant?, în?eleg?toare ?i pl?cut?, cu o predare calm? ?i structurat?. Pentru cursul de limba german?, nivel încep?tor, a fost o predare pas cu pas, iar cuno?tin?ele acumulate sunt suficiente pentru cursurile avansate care vor urma. Am fost într-un grup care nu a inspirat monotonie, iar acest lucru a reprezentat un avantaj.
Buzoianu Ion-Gabriel, student, Bucure?ti
Cursul de limba german? a fost unul interesant, interactiv ?i antrenant.
Anghel Georgiana, analist financiar, Pope?ti – Leordeni
The teacher was great, the teaching method was fine and the course atmosphere was like home. I was lucky with Alex. He was a good trainer. If I come here next time, I would like to join his lessons.
Nardan Hayrettin, profesor, Turcia
Cursul de limba englez? a fost foarte util pentru mine ?i a avut ca efect îmbun?t??irea fondului de cuvinte ?i a consolid?rii însu?irii regulilor gramaticale. Metoda de predare a fost modern?, interactiv?, atmosfera de la curs a fost colegial?, iar profesorul foarte bine preg?tit.
Grosu Horia, profesor, Bucure?ti
Atmosfera de la curs a fost una relaxant?. În ceea ce prive?te metoda de predare, este foarte important c? s-a pus accent pe comunicare, trainerul a fost prietenos, capabil s? fac? cursan?ii s? se relaxeze astfel încât s? se poat? exprima.
Toma Tatiana, Specialist HR, Bucure?ti
Este un tip de curs la care nu te plictise?ti: interactiv, amuzant, care folose?te ca metod? de înv??are jocul, roleplay-ul, informa?ia devenind astfel u?or asimilabil?. Am venit cu pl?cere la curs ?i simt c? am evoluat din punctul de vedere al vocabularului, gramaticii ?i conversa?ional. Recomand cu c?ldur? parcurgerea cursului de englez? la Centrul de Limbi Str?ine A_BEST.
Ghiocel Roxana, Bucure?ti

Fii la curent cu nout??ile

Articole recente pe blog

Cum po?i înv??a mai u?or vocabularul unei limbi str?ine?

octombrie 19th, 2016|Categorie :Resurse utile|Despre: , , , |

De multe ori, când începem s? înv???m o limb? str?in? [...]

4 tehnici de predare creativ? a unei limbi str?ine

octombrie 11th, 2016|Categorie :Top Abest|Despre: , , , , |

                                                                     Curiosity about life in all of its aspects, [...]

Cum scriem un CV în limba german??

octombrie 10th, 2016|Categorie :Resurse utile|Despre: , , |

Der Lebenslauf sau Curriculum Vitae prezint? o scurt? autobiografie, informa?ii [...]

False friends – Prietenii Fal?i: Englez? vs. Român? (Partea a II-a)

octombrie 10th, 2016|Categorie :Resurse utile|Despre: , |

Dragi cititori, ast?zi continu?m seria cuvintelor în?el?toare, care v? pot [...]