Indiferent de locul în care ne aflăm, comunicarea cu partenerii de afaceri poate să ne apropie, mai ales când vorbim… aceeași limbă. Dezvoltarea unei noi abilități, cum ar fi studiul unei limbi străine este o oportunitate care poate fi valorificată de companii chiar și în această perioadă mai dificilă, explorând resursele oferite de mediul virtual.  De altfel, cursurile online nu reprezintă o noutate, ba chiar ele sunt o alternativă la abordarea clasică a studiului în sala de curs, care au avantajul că pot fi accesate de cursanți din orice loc s-ar afla, conform unui orar flexibil.

Menținem gradul înalt de interactivitate a activităților de învățare, chiar și ONLINE

De peste o lună, A_BEST (http://www.abest.ro/), unul dintre cele mai mari centre independente de învățare a limbilor străine din România, s-a mutat online, și în continuare echipa noastră asigură remote servicii lingvistice la același standard de calitate, pentru companiile care activează pe piețe străine și pentru care comunicarea eficientă și rapidă cu partenerii de afaceri este vitală.

„Cele mai solicitate cursuri din partea companiilor sunt pentru limbile engleză, germană, franceză și română pentru străini. Cursurile sunt organizate cu ajutorul platformelor Zoom, Webex sau Microsoft Teams, instrumente interactive și eficiente de comunicare, care au și avantajul de a putea fi accesate din orice loc s-ar afla cursanții. Încurajăm companiile să faciliteze în continuare accesul angajaților la programe de training lingvistic, iar în perioada aceasta oferim și discounturi atractive pentru organizațiile care vor să eficientizeze bugetele de training, a declarat Aura Icodin, CEO & Founder, Centrul de Limbi Străine A_BEST.

Centrul de Limbi Străine A_BEST organizează cursuri de limbi străine şi de limba română pentru expaţi, iar din portofoliul nostru de clienţi fac parte peste 250 de companii multinaționale, din domenii precum IT, telecomunicații, banking, asigurări, pharma, FMCG, transporturi şi logistică. De asemenea, portofoliul A_BEST este format din 10 limbi străine și deținem o acreditare naţională şi trei acreditări internaţionale. A_BEST este și prima companie locală care a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2015, în urma auditului realizat de compania TÜV SÜD Management Service GmbH, organizaţie germană de certificare de terţă parte.

Care sunt beneficiile cursurilor online A_BEST pentru companii?

 • Contribui la dezvoltarea competențelor lingvistice ale angajaților și la continuarea activității acestora la locul de muncă prin cursuri de limbi străine/ programe de training lingvistic;
 • Conectezi echipele care lucrează în diferite orașe și le facilitezi astfel accesul la cursuri, A_BEST organizând cursuri corporate atât în București, cât și în țară;
 • Menții interacțiunea între participanții la cursuri, pentru a valorifica astfel și relaționarea între echipele de angajați și sentimentul de apartenență la un grup;
 • Pui în legătură angajații din companie cu o echipă de traineri profesioniști, care sunt permanent conectați la pulsul unei lumi în continuă transformare;
 • Oferi angajaților posibilitatea de a “muta” sala de curs într-un spațiu accesibil acestora, indiferent de locul în care se află și de a participa la sesiuni de training lingvistic interactive, care chiar și ONLINE rămân la același standard de calitate și mențin atmosfera live din sala de curs;
 • Primești materiale de curs și raportare online din partea echipei A_BEST, pentru a răspunde în proporţie de 100% nevoilor lingvistice punctuale ale cursanţilor;
 • Ai acces la un sistem riguros de organizare a cursurilor și la platforme user-friendly pentru evaluarea cursanților.

Tot pentru a sprijini comunicarea eficientă într-o organizație, Centrul de Limbi Străine A_BEST oferă și servicii de traduceri profesionale, livrate direct pe email, indiferent de domeniul de activitate al companiei. Echipa de traducători A_BEST este experimentată și poate transpune cât mai fidel în limba ţintă textul tradus. Totodată, echipa de traducători A_BEST garantează confidenţialitatea strictă a informaţiilor din materialele furnizate fiecărui client.

Despre Centrul de Limbi Străine A_BEST

A_BEST a fost înfiinţat în 2008 şi este unul dintre cele mai mari centre independente de învăţare a limbilor străine din România. A_BEST oferă servicii lingvistice complete, la standarde internaţionale: cursuri de limbi străine – limbaj general/ de afaceri/ specializat, open/ corporate; cursuri de limba română pentru expaţi; cursuri de limbi străine pentru copii; testări cu recunoaștere internațională; traduceri; audit lingvistic; evenimente dedicate mediului academic. Pentru detalii, vă invităm pe http://abest.ro/.

____________________________________________________________

English version

Online A_BEST Foreign Language Courses: Staying Connected to the Corporate Environment Wherever You Are!

Regardless of where we are, communicating with business partners can bring us closer, especially when we speak… the same language. Developing a new skill, such as studying a foreign language, is an opportunity that can be harnessed by companies even during this most difficult period, by exploring the resources at hand in the online environment. Online courses are not exactly a novelty; what they are is an alternative to the classic classroom teaching approach, and their main advantage is that they can be accessed by students from anywhere, following a flexible schedule.

We keep learning activities highly interactive, even ONLINE

For over a month now, A_BEST (https://abest.ro/en/), one of the largest independent foreign language learning centers in Romania, has moved online, and our team provides remote language services at the same high quality standards for companies operating on foreign markets and to which effective and fast communication with business partners is vital.

The most requested foreign languages are English, German, French and Romanian for foreigners. The corporate courses are held on platforms such as Zoom, Webex or Microsoft Teams, interactive and efficient communication tools, which also have the advantage of being accessible from any location. We encourage companies to continue facilitating employee access to language training programs, and in this period we are also offering attractive discounts for organizations that want to streamline training budgets”, said Aura Icodin, CEO & Founder of A_BEST Foreign Language Center.

The A_BEST Foreign Language Center delivers foreign and Romanian language courses for expats, more than 250 multinational companies being included in our client portfolio, from fields such as IT, telecommunications, banking, insurance, pharma, FMCG, transport and logistics. Moreover, the A_BEST portfolio comprises 10 foreign languages. We have been granted a national accreditation and three international accreditations. A_BEST is also the first local company to obtain the Quality Management System certification according to ISO 9001: 2015, following the audit carried out by the company TÜV SÜD Management Service GmbH, a German third-party certification organization.

What are the benefits of A_BEST online corporate courses?

 • You can contribute to the employees’ development of language skills and to their further engagement in workplace activities through foreign language courses/language training programs;
 • You can help connect the work teams that are located in different cities and thus facilitate their access to the courses, as A_BEST delivers corporate courses both in Bucharest and in the country;
 • You can enable the participants’ interaction with each other during the courses, so as to build on the relationship between the teams and on their sense of belonging to a group;
 • You can put the employees of the company in contact with a team of professional trainers, who are constantly connected to the pulse of an ever-changing world;
 • You can offer employees the possibility to „relocate” the classroom to an accessible space, regardless of where they are and to participate in interactive language training sessions, which are held at the same quality standard and maintain a lively classroom atmosphere even in the ONLINE environment;
 • You can receive online course materials and reports from the A_BEST team, which meet 100% of the students’ specific language needs;
 • You can have access to a rigorous system of course organization and user-friendly platforms for evaluating learners.

What is more, we come in support of effective communication within your organization. The A_BEST Foreign Language Center also provides professional translation services, delivered directly by email, regardless of the company’s line of business. The A_BEST translator team is highly experienced and can translate the source text as accurately as possible into the target language. At the same time, the A_BEST translator team guarantees the strict confidentiality of the information contained in each client’s documents.

About the A_Best Foreign Language Center

A_BEST was set up in 2008 and it is one of the largest independent language learning centers in Romania. A_BEST offers complete language services, at international standards: foreign language courses -general/business/specialized language, open/corporate courses; Romanian courses for expats; foreign language courses for children; internationally recognized language tests; translations; linguistic audit; events dedicated to the academic environment. For further details, please go to https://abest.ro/en/.