Una dintre provocările antreprenorilor/ firmelor mici este găsirea unui spațiu de lucru care să fie potrivit pentru activitatea lor de business. În contextul în care căutarea și închirierea unui spatiu permanent de lucru poate implica resurse de timp și costuri mai mari, rezervarea unui birou pe baza unui abonament se poate dovedi o soluție eficientă pentru societățile comerciale și profesioniștii de business (antreprenori, freelanceri etc).

A_BEST Business Lounge (zona Romană – Dorobanți) este un mix perfect între confortul și familiaritatea unui cămin și un spațiu de birouri clasic, ideal pentru companiile flexibile care activează în special în zona de consultanță, recrutare, training, IT, PR etc.

Iată câteva avantaje pe care le are închirierea unui birou, pe bază de abonament, pentru antreprenori/ firme mici.

  1. Abonamente accesibile și utilități gratuite

Spre deosebire de plata unei chirii pentru un spațiu permanent de birouri, rezervarea unei săli de lucru la A_BEST Business Lounge se face pe baza unui abonament accesibil și, în același timp, flexibil în ceea ce priveste perioada pentru care este cumpărat. Față de plata unei chirii, achiziţionarea unui abonament la A_BEST Business Lounge are avantajul că acesta include accesul la bucătărie, iar utilitățile, internetul, serviciile de curățenie și serviciul de pază și protecție sunt gratuite. Abonamentele sunt accesibile și pornesc de la 50 lei+TVA, pentru o oră/ o zi/ un anumit număr de zile pe lună/ lunar.

  1. Acces gratuit la sala de conferințe

La A_BEST Business Lounge atât firmele, cât și profesioniștii de business pot rezerva una sau mai multe săli de lucru (birouri), în funcție de specificul activității, beneficiind de flexibilitate în ceea ce privește durata pentru care se asigură accesul la spațiul respectiv. La achiziționarea unui abonament pentru închirierea unui birou se poate asigura fără plata și accesul la sala de conferințe, perioada variind în funcție de tipul de abonament cumpărat. Sălile de conferințe se pot rezerva și separat, iar costurile variază între 150 și 250 lei, în funcție de durata evenimentului.

  1. Spațiu privat de lucru

Birourile de la A_BEST Business Lounge sunt ideale pentru profesioniștii care au nevoie de un spațiu privat, liniștit, pentru desfășurarea optimă a activităților în care sunt implicați. Astfel, birourile sunt potrivite in special pentru antreprenorii, freelancerii sau firmele care activează în special în zona de consultanță, recrutare, training, IT, PR şi care au nevoie de un spațiu delimitat, care să asigure confidențialitatea discuțiilor. De asemenea, birourile de la A_BEST Business Lounge vin în întâmpinarea nevoilor profesioniștilor de business care nu au foarte mulți angajați și care au nevoie de un spațiu minim pentru depozitarea echipamentelor cu care lucrează.

  1. Spații de lucru moderne, cu lumină naturală

Spațiile de lucru de la A_BEST Business Lounge au un design minimalist și sunt amplasate într-o cladire modernă, beneficiind toate de lumină naturală.

Sălile au dotări moderne și sunt echipate să funcționeze ca birouri private pentru firme și profesioniști de business, sau pot fi utilizate pentru întâlniri de afaceri (ședințe, interviuri etc).

  1. Poziționare ultracentrală, la Piața Romană – Dorobanți

A_BEST Business Lounge este situat într-o zonă ultracentrală din București, pe Str. General Ernest Broșteanu nr. 15, corp A (Piața Romană – Dorobanți), unde se poate ajunge foarte ușor cu mijloacele de transport în comun (metrou, RATB). Poziționarea spațiilor de lucru într-o zonă accesibilă este un avantaj atât pentru angajații societății, cât și pentru clienții sau partenerii cu care aceste firme colaborează, întrucât aceștia pot ajunge cu ușurință la sediu, din orice zonă a capitalei.

Contact: 0762 274 914/ office@abest.ro

 

_______________________________________________________________________________

A_BEST Business Lounge offices: big advantages for small businesses

Finding a tailor-made workspace is one of the challenges that entrepreneurs/small companies face. When finding and renting a permanent workspace require time and high costs, booking an office based on subscription may prove to be an effective solution for companies and business professionals (entrepreneurs, freelancers, etc).

A_BEST Business Lounge (Romană – Dorobanți Area) is a perfect mix between home comfort and coziness and a classic office space. It is ideal for flexible companies that operate especially in industries such as consulting, recruitment, training, IT, PR, etc.

Below are listed some of the advantages offered by the rental of an office on a subscription basis for entrepreneurs/small companies.

  1. Affordable subscriptions and free utilities

Unlike rent payment for a permanent office space, booking a workroom at A_BEST Business Lounge is possible against an affordable subscription, which is, at the same time, flexible in terms of the period of time covered. Compared to the payment of a rent, buying a subscription at A_BEST Business Lounge is advantageous because it includes access to a kitchen, and the utilities, the Internet, the cleaning services and the guard and protection services are free of charge. The subscriptions are affordable, starting from 50 RON + VAT, for one hour / one day / a certain number of days per month / monthly.

  1. Free access to the conference room

At A_BEST Business Lounge both companies and business professionals may book one or several workrooms (offices), in line with their specific activity, enjoying flexibility as concerns the duration for which access to that space is ensured. By purchasing a subscription for office rental, free access to the conference room may be provided, for a period that depends on the type of subscription. Alternatively, conference rooms may be booked individually, at prices that vary between 150 and 250 RON, depending on event duration.

  1. Private workspace

A_BEST Business Lounge offices are ideal for professionals who need a private, quiet space, to do their work optimally. Therefore, the offices are suitable in particular to the entrepreneurs, freelancers or companies that operate especially in industries such as consulting, recruitment, training, IT, PR, and that need an enclosed space, suitable for confidential discussions. In addition, the A_BEST Business Lounge offices meet the needs of business professionals that have a few employees and need a minimum area to store their work equipment.

  1. Modern workspaces with natural light

A_BEST Business Lounge workspaces have a minimalist design and they are located in a modern building, all of them enjoying natural light.

The rooms have modern equipment and they are designed as private offices for companies and business professionals, or they may be used for business meetings (meetings, interviews, etc).

  1. Ultra-central position at Romană Square – Dorobanți

A_BEST Business Lounge is located in an ultra-central area of Bucharest, at 15, General Ernest Broșteanu Street, wing A (Romană Square – Dorobanți), which can be easily reached by public transport means (subway, RATB). The position of workspaces in an accessible area is an advantage for both company’s employees and company’s customers or partners, since they can easily reach the head office, from any area of the capital city.

Contact: 0762 274 914/ office@abest.ro