A_BEST (http://www.abest.ro/), unul dintre cele mai mari centre independente de învățare a limbilor străine din România, funcționează de luni, 16 martie, integral în mediul virtual, în contextul COVID-19. Astfel, echipa de traineri și traducători A_BEST este în continuare capabilă să asigure remote servicii lingvistice la același standard de calitate, pentru companiile care activează pe piețe străine și pentru care comunicarea eficientă și rapidă cu partenerii de afaceri este vitală.

În relaţia cu clienţii, reprezentanţii Centrului de Limbi Străine A_BEST sunt în permanenţă preocupați să le pună la dispoziţie pachete de servicii lingvistice menite să valorifice într-o foarte mare măsură bugetele existente pe aceste segmente, contribuind astfel la optimizarea costurilor. Totodată, se oferă consultanță în ceea ce priveşte Strategia de Management Lingvistic, aceasta reprezentând un pachet de măsuri şi tehnici utilizate de diversele companii pentru a evita barierele lingvistice şi culturale pe pieţe străine noi sau în expansiune.

Sunt multe companii care au decis ca angajații lor să lucreze remote, dar se dorește în continuare ca ei să învețe să comunice mai bine în engleză, germană sau franceză, de exemplu. Așadar, am decis ca și trainerii A_BEST să rămână activi, online, în special prin platforma ZOOM. Astfel, suntem în măsură în continuare să furnizăm cursurile A_BEST la același nivel de calitate, într-o manieră interactivă, în mediul virtual, în sistem individual, pereche (2 cursanți), mini-grupă sau grupă, chiar dacă ei își desfășoară activitatea în locuri diferite, conform unui orar flexibil. Suntem foarte recunoscători clienților noștri care ne-au susținut în acest demers și practic – în timp record – am putut face transferul din sala de curs în mediul virtual. În plus, echipa de traducători A_BEST realizează traduceri eficiente, simple sau autorizate, din și în limbile: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă etc, depunând efort astfel încât să livreze cât mai repede, căci în perioada aceasta atât de dinamică în care trăim nu mai este loc de nicio tergiversare”, a declarat Aura Icodin, Director General, Centrul de Limbi Străine A_BEST.

A_BEST – furnizor de încredere de cursuri corporate de limbi străine, pentru un număr mare de companii multinaționale

De peste 11 ani, Centrul de Limbi Străine  A_BEST organizează cursuri de limbi străine şi de limba română pentru expaţi, portofoliul său de clienţi fiind format din peste 250 de companii multinaționale, din domenii precum IT, telecomunicații, banking, asigurări, pharma, FMCG, transporturi şi logistică. Cu un portofoliu de 10 limbi străine, o acreditare naţională şi trei acreditări internaţionale, în ultimii 5 ani Centrul de Limbi Străine A_BEST a avut aproximativ 6500 cursanți corporate, activitatea celor peste 30 de traineri de limbi străine însumând în perioada menţionată un număr de aproape 43000 de ore de curs predate.

În plus, A_BEST este prima companie locală care a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2015, în urma auditului realizat de compania TÜV SÜD Management Service GmbH, organizaţie germană de certificare de terţă parte.

Traducerile A_BEST, realizate rapid și cu acuratețe – o soluție pentru o comunicare corporate eficientă

Echipa de traducători a Centrului de Limbi Străine A_BEST poate asigura suport lingvistic de încredere pentru orice companie. Traducătorii A_BEST pun pe primul loc clienţii şi cerinţele acestora. De aceea, ei se angajează să respecte cu stricteţe atât termenul de executare, cât şi pe cel de predare a unei lucrări. Traducătorii A_BEST pot găsi soluţii pentru cele mai dificile situaţii lingvistice. Aceştia au experienţă în domeniu şi pot transpune cât mai fidel în limba ţintă textul tradus. Totodată, ei ţin cont în efectuarea traducerilor de contextul cultural diferit. Mai mult decât atât, echipa de traducători A_BEST garantează confidenţialitatea informaţiilor din materialele furnizate fiecărui client.

Despre Centrul de Limbi Străine A_BEST

A_BEST a fost înfiinţat în 2008 şi este unul dintre cele mai mari centre independente de învăţare a limbilor străine din România. A_BEST oferă servicii lingvistice complete, la standarde internaţionale: cursuri de limbi străine – limbaj general/ de afaceri/ specializat, open/ corporate; cursuri de limba română pentru expaţi; cursuri de limbi străine pentru copii; testări cu recunoaștere internațională; traduceri; audit lingvistic; evenimente dedicate mediului academic. Pentru detalii, vă invităm pe http://abest.ro/.

_____________________________________________________________________________

English version

A_BEST – Relocated Online: Foreign Language Courses through Zoom Platform and Translations Delivered Via E-mail

A_BEST (http://www.abest.ro/), one of the largest independent language learning centers in Romania, has been operating exclusively online since Monday 16th March, because of the COVID-19 pandemic. Thus, the team of A_BEST trainers and translators is still able to provide remote language services at the same quality standard as before to companies that collaborate with partners in foreign markets and to whom efficient and fast communication with business partners is vital.

In their interaction with clients, the representatives of the A_BEST Foreign Language Center are constantly making an effort to provide them with language service packages meant to make the most of the budgets dedicated to these segments, thus contributing to cost optimization. At the same time, consultancy is provided regarding the Language Management Strategy, which represents a package of measures and techniques used by various companies to avoid language and cultural barriers on new or expanding foreign markets.

“There are many companies that have decided to work remotely for their employees’ benefit, but that still want them to learn to communicate better in English, German or French, for example. Therefore, I have decided that the A_BEST trainers should remain active, online, especially through the ZOOM platform. Thus, we are still able to deliver the A_BEST courses at the same quality standards, in an interactive way, in the virtual environment, in one-to-one lessons, in a pair (2 learners), mini-group or group, even if they are in separate locations, according to a flexible schedule. We are very grateful to our clients who have endorsed us in this endeavor and – in hardly any time at all – we were able to transfer the lessons from classrooms to the virtual environment. In addition, the A_BEST team of translators can carry out efficient plain or authorized translations, from and into the following languages: English, French, German, Italian, Spanish, Russian, etc., making every effort to deliver as quickly as possible, because in our fast-moving world there is no more room for delays”, stated Aura Icodin, General Manager of the A_BEST Foreign Language Center.

A_BEST – reliable corporate language course provider for a large number of multinational companies

For over 11 years, the A_BEST Foreign Language Center has been organizing foreign and Romanian language courses for expats, its client portfolio comprising over 250 multinational companies, from fields such as IT, telecommunications, banking, insurance, pharma, FMCG, transport and logistics. With a portfolio of 10 foreign languages, a national accreditation and three international accreditations, the A_BEST Foreign Language Center has had approximately 6,500 corporate trainees in the last 5 years, the activity of its more than 30 foreign language trainers totaling almost 43,000 teaching hours during this time.

In addition, A_BEST is the first local company to obtain the Quality Management System certification according to the ISO 9001: 2015 standard, following the audit carried out by TÜV SÜD Management Service GmbH, a German third-party certification body.

The quickly deliverable and accurate A_BEST translations – a solution for effective corporate communication

The team of translators of the A_BEST Foreign Language Center can provide reliable language support for any company. A_BEST translators put their clients and their clients’ requirements first. Therefore, they are committed to strictly keeping to both the translation and the delivery deadline. A_BEST translators can find solutions to the most difficult language situations. They have experience in the field and can accurately transfer the meaning of the original text into the target language. At the same time, they take into account the localization of the various cultural notions. Moreover, the A_BEST team of translators guarantees data confidentiality for each and every translated document.

About the A_BEST Foreign Language Center

A_BEST was set up in 2008 and it is one of the largest independent language learning centers in Romania. A_BEST provides full language services at international standards: foreign language courses – general/business/specialized language, open/corporate courses; Romanian language courses for expats; foreign language courses for children; internationally recognized exams; translations; linguistic audit; events dedicated to the academic environment. For further details, please access http://abest.ro/.